PKN
Protestantse Gemeente Callantsoog
 
ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens kerkrentmeesters behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Callantsoog
KVK nummer 85689270
RSIN/Fiscaal nummer: 005089062
Website adres: callantsoog.protestantsekerk.net
E-mail: scribapgcallantsoog@gmail.com
Adres: Kerkplein 1
Postcode: 1759 GR  
Plaats: Callantsoog
Postadres: Postbus 51
Postcode: 1759 ZH  
Plaats: Callantsoog
 
De Protestantse Gemeente te Callantsoog is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Samenstelling bestuur:
een predikant (0,2 fte, 20%)
een ouderling-scriba
een pastorale ouderling
twee ouderling-kerkrentmeesters
Vier diakenen in deeltijd 

Doelstelling en visie:
Doelstelling
De Protestantse Gemeente van Callantsoog stelt zich op grond van de opdracht in het evangelie ten doel een open, gastvrije en zorgzame kerk te zijn. Onze betrokkenheid gaat niet alleen naar de eigen gemeenteleden, maar ook naar de mensen buiten die kring. De kerk wil een betrokken gemeenschap vormen en een gastvrij punt voor rust en bezinning voor onze eigen gemeenteleden en gasten, die met elkaar de rijk geschakeerde kaart van Nederland representeren. 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Protestantse Gemeente te Callantsoog.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 2 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Visie
De kerk is in de eerste plaats een geloofsgemeenschap, een samenleving van zusters en broeders in Christus' naam. Midden in de wereld bevindt zich een gemeenschap van mensen die leerling van Jezus zijn. Zo bevindt de Protestantse Kerk van Callantsoog zich als enige kerk midden in het dorp om het evangelie in onze dorpsgemeenschap en daarbuiten uit te dragen. Want de kerk is niet begonnen als organisatie, maar als een levende gemeenschap:  De leerlingen van Jezus.....bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. (Hand. 2:42)
Onze kerk is een dak boven het evangelie, een plaats waar je de woorden van Jezus, de apostelen en de profeten dieper op je kunt laten inwerken. 
We delen brood en wijn als door de Heer gegeven teken dat we verbonden zijn met hem en met elkaar als broeders en zusters. 
In het gebed danken we God voor al het goede en bidden we om vergeving, vernieuwing en vrede en voor de mensen van deze wereld. 
Dit is de kerk. Een geloofsgemeenschap die leeft door het evangelie, door de tekenen van Christus en door het gebed. 

De kerk is in de eerste plaats een geloofsgemeenschap, een samenleving van zusters en broeders in Christus’ naam. Midden in de wereld bevindt zich een gemeenschap van mensen die leerling van Jezus zijn. Zo bevindt de Protestantse Kerk van Callantsoog zich als enige kerk midden in het dorp om het evangelie in onze dorpsgemeenschap en daarbuiten uit te dragen. Want de kerk is niet begonnen als organisatie, maar als een levende gemeenschap: De leerlingen van Jezus … bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. (Hand. 2:42)

Onze kerk is een dak boven het evangelie, een plaats waar je de woorden van Jezus, de apostelen en de profeten dieper op je kunt laten inwerken.

We delen brood en wijn als door de Heer gegeven teken dat we verbonden zijn met hem en met elkaar als broeders en zusters.

In het gebed danken we God voor al het goede en bidden we om vergeving, vernieuwing en vrede en voor de mensen van deze wereld.

Dit is de kerk. Een geloofsgemeenschap die leeft door het evangelie, door de tekenen van Christus en door het gebed.

Beleidsplan

Callantsoog 2019-2024

De Protestantse Gemeente van Callantsoog is een sterk vergrijzende gemeente. Er bestaat zorg om de toekomst van de gemeente. Het beleid van de kerkenraad is erop gericht om de bestaande gemeente zo goed mogelijk ten dienste te zijn, de mogelijkheid van zondagse kerkgang te waarborgen voor de gemeenteleden en de gasten en om te zien naar allen die onze aandacht verdienen, niet alleen de eigen gemeenteleden, maar ook die daarbuiten. Tevens zoeken we naar manieren om de kerk nog meer in de dorpse gemeenschap van Callantsoog te plaatsen. Eveneens zoeken we wegen om toeristenpastoraat vorm te geven.

Protestantse Kerk: Zie ‘Met Hart en Ziel: beleidsplan 2013 – 2016 door de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland’.
 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde
 

Verslag activiteiten
Eredienst

Elke zondag om 10.00 uur vindt er een kerkdienst plaats, waarin een predikant voorgaat.

Pastoraat

Huisbezoek door predikant of ouderling

Viering Heilig Avondmaal thuis bij mensen die niet naar de kerk kunnen komen

Bezoek bij bijzondere gelegenheden, bijv. huwelijksjubilea

Gespreksavonden Toerusting en Vorming

 

Diaconaat

Zie ANBI-document van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Callantsoog.

 

Kerkrentmeesters

Zorg voor onderhoud kerkgebouw, zijnde de organisatie van schoonmaak en ander onderhoud/reparatie

Restauratie kerkgebouw; de restauratie zal in 2016 voltooid zijn

Collecterooster kerkrentmeesters samenstellen

Organisatie openstelling kerkgebouw tijdens de zomermaanden (op de zaterdagmiddagen en woensdagavonden) en op Monumentendag

Financiële acties (organisatie Actie Kerkbalans, Solidariteitskas)

Beheer ’t Boekenpunt (verkoop tweedehandsboeken t.b.v. Restauratiefonds)

Schakel tussen kerkenraad en expositiecommissie

Verhuur kerkgebouw aan derden (o.a. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen/-inzegeningen)

Verhuur ’t Brantpunt in het hoogseizoen

Algemeen

Drie keer per jaar komt er een kerkblad uit, waarin de gemeente en belangstellenden op de hoogte gehouden worden van de gang van zaken. Ook een pastorale boodschap en een verhaal zijn vaste onderdelen.
De website http://callantsoog.protestantsekerk.net wordt bijgehouden.

Jaarlijks wordt er een ‘vrijwilligersmiddag’ georganiseerd.

Tijdens de zomermaanden wordt er vier maal een zangdienst gehouden op de zondag om 19.30 uur. Aanwezigen kunnen de te zingen liederen opgeven; de dienst staat onder leiding van een predikant of (ex-)kerkenraadslid.

Tweemaal per jaar worden er ten behoeve van gemeenteleden en andere belangstellenden avonden in het kader van Vorming en Toerusting gehouden.

        
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.