PKN
Protestantse Gemeente Callantsoog
 
ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Callantsoog behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Callantsoog
Telefoonnummer 0224-581478
RSIN/Fiscaal nummer: 005089062
Website adres: http://callantsoog.protestantsekerk.net
E-mail: nonnie.meinema@quicknet.nl
Adres: Kerkplein 1
Postcode: 1759GR
Plaats: Callantsoog
Postadres: Postbus 51
Postcode: 1759ZH
Plaats: Callantsoog

Samenstelling bestuur
De kerkenraad bestaat uit: een predikant (0,2 fte)
                                           een ouderling-scriba
                                           een pastorale ouderling
                                           twee ouderling-kerkrentmeesters
                                           twee diakenen (de taken worden vervuld door 
                                           drie diakenen in deeltijd)

Beleidsplan 2019-2022 Protestantse Gemeente te Callantsoog

Doelstelling en visie
Doelstelling
De Protestantse Gemeente van Callantsoog stelt zich op grond van de opdracht in het evangelie ten doel een open, gastvrije en zorgzame kerk te zijn in Callantsoog. Onze betrokkenheid gaat niet alleen uit naar de eigen gemeenteleden, maar ook naar mensen buiten die kring. De kerk wil een betrokken gemeenschap vormen en een gastvrij punt voor rust en bezinning voor onze eigen gemeenteleden en gasten, die met elkaar de rijk geschakeerde kaart van Nederland representeren. 

Visie
De kerk is in de eerste plaats een geloofsgemeenschap, een samenleving van zusters en broeders in Christus' naam. Midden in de wereld bevindt zich een gemeenschap van mensen die leerling van Jezus zijn. Zo bevindt de Protestantse Kerk van Callantsoog zich als enige kerk in het dorp om het evangelie in onze dorpsgemeenschap en daarbuiten uit te dragen. Want de kerk is niet begonnen als organisatie, maar als een levende gemeenschap: De leerlingen van Jezus.... bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. (Hand. 2:42)
Onze kerk is een dak boven het evangelie, een plaats waar je de woorden van Jezus, de apostelen en de profeten dieper op je kunt laten inwerken. 
We delen brood en wijn als door de Heer gegeven teken dat we verbonden zijn met hem en met elkaar als broeders en zusters. 
In het gebed danken we God voor al het goede en bidden we om vergeving, vernieuwing en vrede en voor de mensen van deze wereld. 
Dit is de kerk. Een geloofsgemeenschap die leeft door het evangelie, door de tekenen van Christus en door het gebed. 

Verslag activtiteiten
Eredienst
Elke zondag om 10.00 uur vindt er een kerkdienst plaats, waarin een predikant voorgaat.

Pastoraat
Huisbezoek door predikant of ouderling
Viering Heilig Avondmaal thuis bij mensen die niet naar de kerk kunnen komen
Bezoek bij bijzondere gelegenheden, bijv. huwelijksjubilea
Gespreksavonden Toerusting en Vorming

Diaconaat
In samenwerking met de R.K. Werkgroep de bloemen van de avondmaalstafel verzorgen en bezorgen aan gemeenteleden of andere dorpsgenoten, als blijk van medeleven. 
Bloemen ter gelegenheid van verjaardagen aan gemeenteleden van 70 jaar en ouder
Behandeling verzoeken om giften
Collecterooster Diaconie samenstellen
Koffie/thee na de kerkdienst
Deelname aan het Noodfonds Gemeente Schagen
Diaconale verhuur van 't Brantpunt
Vluchtelingenhulp
Het tweemaal organiseren van een sobere maaltijd in de 40-dagentijd
In de 40-dagentijd kaarten sturen aan gevangenen in binnen- en buitenland
Kaarten sturen aan gemeenteleden in het ziekenhuis
Vervoer van mensen die slecht ter been zijn, van en naar huis, teneine kerkbezoek mogelijk te maken

Kerkrentmeesters
Zorg voor onderhoud kerkgebouw, zijnde de organisatie van schoonmaak en ander onderhoud/reparatie
Restauratie kerkgebouw
Collecterooster kerkrentmeesters samenstellen
Organisatie openstelling kerkgebouw tijdens de zomermaanden (op de zaterdagmiddagen en woensdagavonden) en op Monumentendag. 
Financiële acties (organisatie Actie Kerkbalans, Solidariteitskas)
Beheer 't Boekenpunt (verkoop tweedehandsboeken t.b.v. Restauratiefonds)
Schakel tussen kerkenraad en expositiecommissie
Verhuur kerkgebouw aan derden (o.a. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen/-inzegeningen
Verhuur 't Brantpunt in het hoogseizoen

Algemeen
Drie keer per jaar komt er een kerkblad uit, waarin de gemeente en belangstellenden op de hoogte gehouden worden van de gang van zaken. 
Ook een pastorale boodschap is een vast onderdeel.
De website http://callantsoog.protestantsekerk.net wordt bijgehouden. 
Jaarlijks wordt er een 'vrijwilligersmiddag' georganiseerd. 
Oecumenisch Kerkkoor Calla Canta verleent medewerking aan alle bijzondere diensten. 

In de week voor Kerstmis organiseert het Oecumenisch Kerkkoor Calla Canta in samenwerking met Muziekvereniging Zijpe een kerstsing-in. Tijdens de zomermaanden wordt er vier maal een zangdienst gehouden op de zondag om 19.30 uur. Aanwezigen kunnen de te zingen liederen opgeven; de dienst staat onder leiding van een (emertitus-) predikant of (ex-) kerkenraadslid. 
Tweemaal per jaar worden er ten behoeve van gemeenteleden en andere belangstellenden avonden in het kader van Vorming en Toerusting gehouden. 

Beleidsplan
Waar willen we naartoe?
De Protestantse Gemeente van Callantsoog is een sterk vergrijzende gemeente. Er bestat zorg om om de toekomst van de gemeente. Het beleid van de kerkenraad is erop gericht om de bestaande gemeente zo goed mogelijk ten dienste de te zijn, de mogelijkheid van zondagse kerkgang te waarborgen voor de gemeenteleden en de gasten en om te zien naar allen die onze aandacht verdienen, niet alleen de eigen gemeenteleden, maar ook die daarbuiten. 

Waar gaan we aan werken?
We blijven eraan werken om als zelfstandige gemeente te functioneren, evanals de voorgaande jaren. Om de pastorale zorg te waarborgen, is met de PG Schagen een samenwerkingsverband aangegaan met betrekking tot de predikant , ds. A.J. va der Bom. 
We zoeken naar manieren om de dorpse gemeenschap van Callantsoog te betrekken bij de kerkelijke gemeenschap. Dit doen we door het jaarlijks organiseren van een kerstsing-in, de openstelling van de kerk ten behoeve van bezichtiging, exposities, sluiten van burgerlijk huwelijk, kerkelijke en niet-kerkelijke uitvaarten, en het houden van tweedehandsboekenwinkeltje 't Boekenpunt. Tijdens de openstelling bij bezichtiging en exposities wordt desgevraagd niet alleen informatie verstrekt over het oude kerkgebouw, maar ook wordt uitleg gegeven over liturgie en kerkelijke symbolen en gebruiken. 
We betonen ons medeleven aan mensen binnen en buiten onze kerkelijke gemeenschap. 
De reeds bestaande kerkelijke activiteiten worden voortgezet. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

De Protestantse Gemeente te Callantsoog is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Protestantse Gemeente te Callantsoog.

Samenstelling bestuur:
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. 
De kerkenraad bestaat uit: een predikant 0,2 fte
                                           een ouderling-scriba                     
                                           een pastorale ouderling
                                           twee ouderling-kerkrentmeesters
                                           twee diakenen (de taken worden vervuld door  drie diakenen in deeltijd)
 
                                                           
Het College van kerkrentmeesters  en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota


Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


Diaconaat
Zie ANBI-document van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Callantsoog.
 


Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Callantsoog
 
Alle bedragen afgerond op hele euro’s
 
 Verkort overzicht
 
Opbrengsten en Baten
  Begroting Begroting Rekening  
  2020 2019 2018  
Opbrengsten onroerende zaken 7.500 7.500   8.770  
Opbrengsten uit renten, dividenden en beleggingen 1.510  1.600  1.657  
Opbrengsten levend geld 16.400 17.050 24.395  
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 8.500  8.500 57/072  
Totaal baten A 33.910 34.650  91.894  

Uitgaven en kosten
 
Kosten kerkelijke gebouwen
exclusief afschrijvingen
8.445  7.820 63.282   
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties, 
invent.
1.045   1.045   1.045  
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 24.200   29.960   29.212  
Lasten kerkdiensten, catechese etc. 160 50 -  
Verplichtingen/bijdragen andere organen 1.445   1.580   1.447  
Salarissen en vergoedingen 0 100 -  
Kosten beheer, administratie en archief 3.475 3.000 2.696  
Rentekosten/bankkosten 425 425 388  
Totaal lasten A 39.195   43.980   98.070  
Operationeel resultaat (A) - 5.285 - 9.330 -6.176  
Incidentele baten en lasten        
Incidentele baten - - -  
Incidentele lasten - -  -  
Totaal incidentele baten en lasten (B) - - -  
Resultaat verslagjaar (A+B) -5.285 -9.330 -6.176  
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen        
Onttr. bestemmingsreserves - - -  
Onttr. bestemmingsfondsen - - -  
Toev. bestemmingsreserves - - -243  
Toev. bestemmingsfondsen -2500 -2500 -  
Totaal mutaties bestmmingsreserves/-
fondsen (C)
-2.500 -2.500 -243  
Resultaat naar Algemene reserve (D) -7.785 -11.830 -6.419  
         
         

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.