PKN
Protestantse Gemeente Callantsoog
 
ANBI diaconie ANBI diaconie
Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Callantsoog
Telefoonnummer 0224-582296
RSIN/Fiscaal nummer: 824116616
Website adres: http://callantsoog.protestantsekerk.net
E-mail:
Adres: Kerkplein 3
Postcode: 1759 GR
Plaats: Callantsoog
Postadres: Postbus 51
Postcode: 1759ZH
Plaats: Callantsoog
 
De Protestantse Gemeente te Callantsoog is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
  
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde


De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Callantsoog.


Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad  acht leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt vier leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken
. (Ordinantie 11, art. 3).


Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

Hieronder vindt u het Beleidsplan (2015-2019) van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Callantsoog:
Visie
Onze diaconie wil werken in navolging van Jezus Christus, die oproept tot getuigenis, tot naastenliefde, tot dienstbaarheid en tot het bevorderen van gerechtigheid.
Vanuit deze christelijke identiteit werkt onze diaconie aan het signaleren van nood in de eigen omgeving en in regionaal verband in Noord-Holland.
Onze diaconie wil helper zijn waar hulp nodig is, omdat ieder mens recht heeft op respect en een menswaardig bestaan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit.

Algemene taken

Diaconaat: in de Protestantse Gemeente Callantsoog is een bezoekgroep die de kerkleden boven de 70 jaar met hun verjaardag een bloemetje brengt en vraagt of er behoefte is aan een bezoek van de dominee of dat er misschien andere hand- en spandiensten moeten worden verricht.
Met Kerst worden de 70-plussers en de vrijwilligers bedacht met een attentie.
Bij het signaleren van financiële nood wordt na overleg binnen de diaconie, gedoneerd.

Missionair werk

Ieder jaar wordt een giftenlijst door de diaconie opgesteld.
Uitgangspunt verdeling: mondiaal, landelijk, regionaal, lokaal.

Eredienst

Heilig Avondmaal wordt binnen en buiten de kerk verzorgd door de diaconie.
Collecte, het geven van voorlichting over de besteding en het zoeken naar projecten voor de besteding.
De wekelijkse diaconale collecte wordt door de diaconie aangevuld.
Het plaatsen van de bloemen op de Avondmaalstafel en het bezorgen ervan aan zieken, gehandicapten en mensen die het moeilijk hebben. Het plaatsen van de bloemen wordt gedaan in samenwerking met de katholieke geloofsgemeenschap.
De paaskaars wordt jaarlijks aangeschaft.
In de 40-dagen tijd voor Pasen worden er kaarten verstuurd naar gevangenen in binnen- en buitenland.
In de 40-dagen tijd wordt er een sobere maaltijd gehouden (in het kerkelijk gebouw “’t Brantpunt”)
Het sturen van een kaart naar gemeenteleden die in het ziekenhuisverblijven.
Het vervoer van kerkleden die slecht ter been zijn en daardoor zelf niet naar de kerk kunnen komen.
De diaconie ondersteunt financiëel het kerkkoor Calla Canta.
Na de zondagse eredienst wordt er koffie gedronken met elkaar in de kerk, voor het onderling contact tussen gemeenteleden en gasten.

Diaconaal werk in de samenleving

De diaconie is voor viervijfde deel eigenaar van “’t Brantpunt”. Na de inwendige renovatie van “’t Brantpunt” is afgesproken dat de kerkvoogdij (de andere eigenaar) het vakantie-appartement in het “’t Brantpunt” commercieel gaat verhuren. De overige weken wordt het vakantie-appartement sociaal verhuurd door de diaconie tegen een geringe vergoeding.

Overig diaconaal werk

De diaconie bestaat uit vier personen in deeltijdfunctie.
Er wordt vanuit de diaconie ondersteuning verleend aan:

-        voedselbank

-       stichting noodopvang kop van Noord-Holland (uitgeprocedeerde asielzoekers)
-       stichting noodhulpfonds Schagen (hulp bij acute noodsituatie) 

Financiële zaken

De financiële positie van de diaconie is door het verstandige beleid van de voorgaande generaties diakenen gezond te noemen.
In de jaarlijkse begroting wordt het onderhoud van “’t Brantpunt” meegenomen.
De financiële administratie is in handen van administratiekantoor Mevr. B. Plak.
Mevrouw Plak doet de bankoverschrijvingen,  en maakt de begroting op en de jaarrekening. De controle wordt gedaan door accountantskantoor Zuurbier en Voulon.
 

Ondersteuning

De bladen “Omkeer”, “Diakonia” en “Kerkinformatie” zorgen voor actuele informatie.
De diaconie is lid van de Federatie van diaconieën.

De jaarlijkse Diaconale dag en de jaarvergadering van de Federatie van Diaconieën worden door het college van diakenen af en toe bezocht.

 
Beloningsbeleid

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden

 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


BALANS

ACTIVA
  2018     2017
         
Onroerende zaken 103.836     108.338
Financiële vaste activa   84.637       88.478
Beleggingen 359.549     356.516
Kortlopende vorderingen
en overlopende activa
    2.647          2.277
Geldmiddelen 2.275.021     2.255.297
Totaal  2.825.690     2.810.906
         
         
PASSIVA
 
Eigen vermogen
 
2.642.601
 
 
   
2.638.949
Fondsen, voorzieningen en reserves      62.346          61.240
Voorzieningen          118.190         108.687 
Kortlopende schulden        
Overlopende passiva       2.553             2.030
         
Totaal  2.825.690     2.810.906
  =======     =======
   
Algemene gegevens     2018
Aantal belijdende leden, 58
Aantal doopleden, 40
Totaal aantal leden, 98
Aantal pastorale eenheden, 89
Gemiddelde bijdrage per lid (=levend geld/#leden) 0


Verkort overzicht College van Diakenen, Jaarrekening 2018
                                                                                                                     
     
Opbrengsten en baten Begroting 2020 Begroting 2019 Rekening 2018

Opbrengsten onroerende zaken
 
    300
450  
    300
Opbrengsten uit rente en dividenden 56.649 75.594 68.338
Door te zenden collecten en giften   3.000
 
  2.900   3.583
 
Totaal baten  59.949 78.944 72.491
Uitgaven en kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
 
 
10.175
 
 
15.650
 
 
15.061
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.   4.502   4.502   4.502
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten   4.000   3.900   4.282
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  
  5.200
 
  5.450
 
  4.861
Salarissen en vergoedingen   1.600   1.750   2.141
Kosten beheer, administratie en archief   6.525   5.600  5.694
Rentelasten/bankkosten     725      700      707
Diaconaal werk plaatselijk 10.425 13,525 14.870
Diaconaal werk regionaal/landelijk    5.450       -   6.983
Diaconaal werk wereldwijd   3.000   4.650   4.629
Afdracht door te zenden collecten en giften   3.000   2.900    3.583
Totaal lasten A 54.602 58.627 67.583
Operationeel resultaat (A)   5.347 20.317   4.908
Incidentele baten en lasten  
 
 
 
 
 
Incidentele baten - - -
Incidentele lasten -  4.757 - 10.581 -10.705
Incidentele baten en lasten (B) -  4.757  - 10.581  -10.705
Resultaat verslagjaar (A+B)       590      9.736 - 5.797
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttr. bestemmingsreserves 0         0 13.894
Onttr. bestemmingsfondsen -         - -
Toev. bestemmingsreserves  - 13.000 - 14.500 - 15.000
Toev. bestemmingsfondsen              -                 -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/
-fondsen (C)
- 13.000 - 14.500 - 1.106
Resultaat naar Algemene reserve (D) - 12.410 -  4.764 -  6.903
 
 Alle bedragen afgerond op hele euro’s

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.