PKN
Protestantse Gemeente Callantsoog
 
ANBI diaconie ANBI diaconie
Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Callantsoog
Telefoonnummer (facultatief): 0224-582296
RSIN/Fiscaal nummer: 824116616 
Website adres: http://callantsoog.protestantsekerk.net
E-mail: vos-tuik@quicknet.nl
Adres: De Gorsen 31
Postcode: 1759XM 
Plaats: Callantsoog
Postadres: Postbus 51
Postcode: 1759ZH
Plaats: Callantsoog
 
De Protestantse Gemeente te Callantsoog is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Protestantse Gemeente te Callantsoog.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Hieronder volgt het beleidsplan 2020-2024 van de diaconie van onze gemeente:

Visie
Onze diaconie wil werken in navolging van Jezus Christus, die oproept tot getuigenis, tot naastenliefde, tot dienstbaarheid en tot het bevorderen van gerechtigheid. 
Vanuit deze christelijke identiteit werkt onze diaconie aan het signaleren van nood in de eigen omgeving en in regionaal verband  in Noord-Holland. 
Onze diaconie wil helper zijn waar hulp nodig is, omdat ieder mens recht heeft op respect en een menswaardig bestaan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit. 


Algemene taken
 • Diaconaat in de Protestantse Gemeente te Callantsoog is een bezoekgroep die de kerkleden boven de 70 jaar met hun verjaardag een bloemetje brengt en vraagt of er behoefte is aan bezoek van de dominee of dat er misschien andere hand- en spandiensten kunnen worden verricht. 
 • Met Kerst of andere speciale gelegenheden worden 70-plussers en de vrijwillgers bedacht met een attentie.
 • Bij het signaleren van financiële nood wordt na overleg binnen de diaconie, gedoneerd.
Missionair werk
Ieder jaar wordt een giftenlijst door de diaconie opgesteld. 
Uitgangspunt verdeling: mondiaal, landelijk, regionaal, lokaal.

Eredienst
 • Heilig Avondmaal wordt binnen en buiten de kerk verzorgd door de diaconie. 
 • Collecte, het geven van voorlichting over de bestedig en het zoeken naar projecten voor de besteding.
 • De wekelijkse diaconale collecte wordt door de diaconie aangevuld. 
 • Het plaatsen van de bloemen op de Avondmaalstafel en het bezorgen ervan aan zieken, gehandicapten en mensen die het moeilijk hebben, of die iets te vieren hebben. Het plaatsen van de bloemen wordt gedaan in samenwerking met de katholieke geloofsgemeenschap.
 • De Paaskaars wordt jaarlijks aangeschaft.
 • In de 40-dagen tijd wordt er een soberer maaltijd gehouden (in het kerkelijk gebouw "'t Brantpunt")
 • Het sturen van kaarten en/of bloemen naar gemeenteleden die in het ziekenhuis verblijven. 
 • Het vervoer van kerkleden die slecht ter been zijn en daardoor zelf niet naar de kerk kunnen komen. 
 • Financiële ondersteuning van het kerkkoor Calla Canta.
 • Na de zondagse eredienst wordt er koffie gedronken met elkaar in de kerk, voor het onderling contact tussen gemeenteleden en gasten. 
Diaconaal werk in de samenleving
De Diaconie is voor viervijfde deel eigenaar van "'t Brantpunt".  Na de inwendige renovatie van "'t Brantpunt" is afgesproken dat de kerkvoogdij (de andere eigenaar) het vakantie-appartement  in "'t Brantpunt" commercieel gaat verhuren in de maanden juli en augustus. De overige weken wordt het vakantie-appartement sociaal verhuurd door de diaconie tegen een geringe vergoeding.  Wanneer er niet sociaal wordt verhuurd, dan kan er commercieel worden verhuurd ten gunste van de kerkrentmeesters, de commerciële verhuur wordt gedaan door een verhuurbureau. 

Financiële zaken
De financiële positie van de diaconie is door het verstandige beleid van de voorgaande generaties diakenen gezond te noemen. In de jaarlijkse begroting wordt het onderhoud van "'t Brantpunt" meegenomen. 
De financiële administratie is in handen van administratiekantoor Mevr. B. Plak. Mevrouw Plak doet de bankoverschrijvingen, en maakt de begroting op en de jaarrekening. De controle wordt gedaan door accountantskantoor Zuurbier en Voulon. 

Ondersteuning
De bladen "Omkeer", "Diakonia" en "Kerkinformatie" zorgen voor actuele informatie. 
De diaconie is lid van de Federatie van diaconieën. 

Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Voorgenomen bestedingen
De komende vier jaren, vanaf begroting 2021 jaren gaat de Diaconie 50.000 Euro per jaar interen op de belegde gelden, we zullen dan ieder jaar met een tekort van 50.000 Euro de jaarrekening afsluiten. De reden van deze wijziging in het beleid is dat de rente-inkomsten ontoereikend zijn om op dezelfde manier ons diaconale werk voort te kunnen zetten. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.